top of page

Moving Home; När vården flyttar hem

Syfte, mål och genomförande

När vården flyttar hem – steg 1

Bakgrund

Personerna i initiativets beredningsgrupp hade under flera år haft en pågående dialog kring hur man tillsammans skulle kunna adressera grundfrågeställningarna i det initiativet. Gruppen hade också sett att s.k. aktionsforskning var ett bra sätt att arbeta med de aktuella frågorna och som redan ligger nära hur man normalt bedriver sin forskning. Likaså hade parterna en likartad syn på hur viktigt det är att driva sina projekt i en kvadrupelhelix[1] miljö där co-creation processer är ett viktigt inslag. Sammantaget öppnade detta upp för en helt ny unik forskningsprofil för Chalmers nämligen Systeminnovation inom hälso – och sjukvård. En naturlig huvudhemvist för denna är TME men i tydlig samverkan med andra t.ex. de institutioner som finns med i ledningen för initiativet.

Målbild

Målet för initiativet formulerades enligt följande:

 1. Inom tillämpningsområdet När vården flyttar hem skall inledningsvis sammanföras Chalmersbaserad forskning, utveckling och nyttiggörande inom

  1. Systeminnovation (ny forskningsprofil)

  2. Organisations- och tjänsteutveckling

  3. Digital hälsa och medicinsk teknik

  4. Vårdens fysiska miljö

 2. Utveckla relationer med befintliga samt addera nya samverkanspartners inom akademi, sjukvård, kommunal omsorg samt näringsliv inom initiativets ”affärsområde”

 3. Bjuda in ytterligare Chalmersaktörer och profilområden att medverka

Initiativet när vården flyttar hem adresserade alla de tre utmaningar som styrkeområdet Hälsa och teknik formulerat:

 • Utmaning 1: Hälsa – ändrad befolkning och nya sjukdomar

 • Utmaning 2: Hälsa – ökat behov av vård i ett samhälle med begränsade resurser

 • Utmaning 3: Hälsa, klimat och hållbarhet

Tyngdpunkten i initiativet låg på utmaningarna 1 och 2 som direkt svarar mot omställningen till en god och nära vård. Även Utmaning 3 är relevant då t.ex. en förflyttning av vård till t.ex. hemmet kommer att innebära inte bara mer digitalisering men också ett ökat behov av mobila lösningar från såväl specialist/sjukhusvård inkl. ambulanssjukvård som primärvård och kommunal sjukvård och omsorg samt att med integrering av vård i hemmet uppstår såväl arbetsmiljöfrågor som frågor om social hållbarhet.

 

Att bygga på befintlig mark

Beredningsgruppens avsikt i steg 1 var att utgå från några utvalda existerande projekt som bas i byggandet av plattform. Detta möjliggör att diskussioner och samverkan mellan samtliga relevanta parter (kvadrupelhelix) omedelbart kan konkretiseras. Det gör också att satsningens inriktning mer inriktas mot att bygga systeminnovation kring existerande projekt (integrera kompetensprofiler på Chalmers) och att expandera genom att skapa kvadrupelmodell och identifiera nya projekt/större satsningar.  Samtliga projekt bedömdes lämpa sig väl för att expanderas i syfte att ytterligare omfatta de frågeställningar som initiativet När vården flyttar hem avsåg arbeta med. Hur, med vad och på vilket sätt detta skall ske är uppgifter som skall hanteras i piloten.

 • Autumn Leaves, är ett nyligen uppstartat projekt, med inriktning på sjukvård i hemmet inkl. egenmonitorering, stöd från specialistsjukvård och omsorg, samverkan mellan kommun, region samt näringsliv, m.m.  Autumn Leaves drivs av Digital Health gruppen på Elektroteknik. Detta projekt bedöms som det mest störst potential att utgöra bas för skapandet av systeminnovation och expansion i linje med ansökans initiativ.

 • Digifysiska tjänsteerbjudande till patienter med långvariga behov, är ett projekt som bedrivs i samarbete mellan Närhälsan i VGR och TME som bl.a. involverar en industridoktorand (tillika områdeschef/läkare). Projektet tar utgångspunkt i att den tekniska utvecklingen gått snabbare än utvecklingen av de tjänster som skulle kunna tillgodose digifysiska behov hos patienter med långvariga vårdrelationer. Projektet fokuserar primärt relationen patient-vårdgivare när ny teknik införs och har en naturlig koppling till Autumn Leaves projektet.

 • Framtidens vårdcentraler, är ett projekt som leds av Centrum för vårdens arkitektur (ACE) under 2021-2022 och är en kartläggning av primärvårdens organisering, lokalisering och lokalanvändning. Detta för att utveckla ett så kallat konceptprogram för primärvårdslokaler i relation till de intentioner som finns i Nära vård.

I steg 1 av När vården flyttar hem var ambitionen att

 • Detaljutforma ett första gemensamt projekt planerat att utgå från Autumn Leaves konceptet inkl. medverkan från externa parter

 • Formulera området systeminnovation som forskningsområde inkl. dess behov, bakgrund och initiala forskningsinriktningar

 • Formulera och etablera långsiktig samverkansmodell för initiativet inkluderande Chalmers såväl som externa parter

 • Utforska möjligheter för långsiktig finansiering som stöder initiativets fortsatta utveckling

 • Genom workshops utforska, formulera och etablera en modell i syfte att säkerställa långsiktig samverkan och finansiering.

 

Resultat från steg 1

Fram till inledningen av 2022 har arbetet inom Steg 1 lett till följande resultat och arbetsinsatser

 • En grundprincip för det initiala samverkansarbetet har etablerats i form av ett ”honnörsbord” och en ”mingelarea”. Vid honnörsbordet finns behovsägare och selekterad akademisk representation. I mingelarean finns näringsliv, intresse- och patientorganisationer etc.

 • Ett antal workshops har genomförts kring honnörsbordet. Behovsägarna har bestått av representanter för regional sjukhusvård (sluten vård och prehospital sjukvård), regional primärvård, kommunal vård och omsorg samt särskilda boenden. Akademin har representerats av teknik, medicin och omvårdnad.  Huvudsakligen har problembeskrivning, framtidsscenarier, samverkansbehov och möjligheter, samt framtida arbetsformer, inriktning/affärsidé, positionering och representation vid honnörsbordet diskuterats. Lämpliga startprojekt och dess innehåll har också diskuterats.

 • Nya representanter till honnörsbordet har identifierats och kontaktats.

 • Ett betydande antal aktörer till mingelarean, utöver de sedan start befintliga, har kontaktats och informerats om initiativet När vården flyttar hem.

 • Ett examensarbete med fokus på systeminnovation inom initiativets område har genomförts på TME

 • En post-doc är under rekrytering till E2 med avsikt att forska inom området När vården flyttar hem. Denna post-doc skall vara förankrad hos såväl E2 som TME och transitionsforskningen vid Fysisk resursteori.

 • En ansökan om medel till formering av samverkansplattformen utarbetades tidigt i steg 1 arbetet, men resulterade inte i medelstilldelning. Kanske ett något prematurt försök.

 • Externt och internt kommunikationsarbete kring initiativet bl.a. Chalmers artikel (bilaga).

 

När vården flyttar hem – steg 2

Inledning

Denna ansökan är en fortsättning på initiativet När vården flyttar hem – steg 1 som redovisats ovan. Bakgrund, behov etc. är fortsatt i överensstämmelse med beskrivningarna ovan för steg 1. En ny aspekt är dock kopplingen mot transitionsforskning. I steg 2 avser initiativledningen således konsolidera gjorda framsteg i steg 1, samt ta nästa steg mot fastare arbetsformer och mer ”verkstad” i form av t.ex. projekt, ansökningsarbete, ämnesinriktade workshops och seminarier.

Inriktning

Målet är att vid projekttidens slut ha:

 • startat ett antal projekt – helt nya eller sådana som kompletterar eller förstärker redan inledda projekt t.ex. de som nämns i avsnittet Att börja bygga på befintlig mark ovan.

 • Utformat ett antal medelsansökningar riktade mot projekt samt om möjlighet konsolidering av samverkansplattformen.

 • Etablerat samarbete med planerad Chalmers Vårdcentral. Ett steg mot ett nytt samverkansprojekt Framtidens Vårdcentral?

 • Engagerat ytterligare parter till Honnörsbordet. Tänkbara kandidater ePsykiatri, barn- och kvinnosjukvård, kardiologi samt ytterligare akut sjukhus i VGR (ej universitetssjukhus som SU)

 • Utvecklat representationen i och formerna för Mingelareans roll i plattformen

 • Klarlagt plattformens positionering, formulerat affärsidé och långsiktiga mål (arbetshypotes: nationellt ledande center för omställningen När vården flyttar hem).

 • Kopplat fler examensarbetare, doktorander och/eller post-docs, gärna i samverkan med andra parter, till initiativet.

 

Tidsplan

Planerad start för arbetet är 2021-04-01 och planerat avslut 2021-12-31.

 

[1] Kvadrupelhelix är en gemensam benämning för samverkansformer som bygger vidare på trippelhelixmodellen genom att utöver akademi, näringsliv och offentlig sektor lägga till mottagardimensionen (i detta fall patient/användare).

bottom of page