top of page

Moving Home; När vården flyttar hem

Aktiviteter/projekt

Moving Home
  • Thfeggib

  • gkkbbiuggu

  • lkhcbiofuu

Associerade
  • Autumn Leaves, är ett projekt med inriktning på effektivare handläggning och vårdkedjeoptimering vid detekterade fallincidenter i hemmet. I projektet medverkar akademi, kommun, region samt näringsliv.  Autumn Leaves drivs av Digital Health gruppen på Elektroteknik och är ett av flera projekt i den s.k. ASAP familjen (Acute Support, Assessment and Prioritizing) och mer specifikt inom ASAP Home konceptet som specifikt adresserar sjukvård i hemmet och egenmonitorering. Detta projekt bedöms som det mest störst potential att inledningsvis utgöra bas för skapandet av systeminnovation och projektuppväxling inom initiativet Närvården flyttar hem.                   

  • Digifysiska tjänsteerbjudande till patienter med långvariga behov, är ett projekt som bedrivs i samarbete mellan Närhälsan i VGR och TME som bl.a. involverar en industridoktorand (tillika områdeschef/läkare). Projektet tar utgångspunkt i att den tekniska utvecklingen gått snabbare än utvecklingen av de tjänster som skulle kunna tillgodose digifysiska behov hos patienter med långvariga vårdrelationer. Projektet fokuserar primärt relationen patient-vårdgivare när ny teknik införs och har en naturlig koppling till Autumn Leaves projektet.                                                                                   

  • Framtidens vårdcentraler, är ett projekt som leds av Centrum för vårdens arkitektur (ACE) under 2021-2022 och är en kartläggning av primärvårdens organisering, lokalisering och lokalanvändning. Detta för att utveckla ett så kallat konceptprogram för primärvårdslokaler i relation till de intentioner som finns i Nära vård.

bottom of page