top of page

Henry Wallmans pris

Vinnare av Henry Wallman priset 2024 har utsetts

Henry Wallmans pris 2024 tilldelas Frida Smith, PhD. inom omvårdnad samt forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) och adjungerad docent på Chalmers, TME, Centre for Healthcare Improvement.

Styrelsens motivering lyder:

Frida Smith har som forskare och innovatör lyckats översätta akademiska insikter

till verkliga förbättringar inom sjukvården.

Med sin erfarenhet som onkologisk specialistsjuksköterska och ledare i cancer-

forskning vid Regionalt cancercentrum väst, samt docent vid Chalmers, är hon ett

utmärkt  exempel på hur samarbete över disciplinerna kan leda till innovationer.

Med expertis inom vårdvetenskap, digital innovation och kvalitetsdriven verksam-

hetsutveckling har hon gjort stora framsteg inom området strålbehandling för

cancerpatienter. Här har hon inte bara förbättrat cancervården, utan även förbättrat

patienternas  upplevelse av den.

Frida Smiths insatser visar att när teknik och hälso- och sjukvård samarbetar kan det resultera i värdefulla innovationer. Hennes önskan att förbättra vården, hennes entreprenöriella anda och goda förmåga att samverka gör henne till en inspiration och en innovatör värd att uppmärksamma.

 

Priset kommer att delas ut i samband med Vitalis, Nordens ledande konferens och utställning inom eHälsa, tisdag den 14 maj kl 13.00 – 13:50.

Platsen är på scen Open Stage i utställningsområdet (OBS ny plats!). Utöver överlämnande av priset kommer föredrag kopplade till pristagaren och priset att ingå i prisceremonin.

                                                                      Välkomna!

Bild1.png

Bakgrund

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och

utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers

och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i

Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan

mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete.

Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som

direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor

Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson

och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

 

Stiftelsen Medicin och Teknik (SMT) bildades på initiativ av Torsten Olsson

1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur

samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för

SMT kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse - Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

 

Under 2000-talet medverkade SMT initialt i bildandet av samverkansplattformen Medtech West, vilken kom att överta flera av de ursprungliga rollerna. Vidare koordinerades från 2005 projektet Care@Distance kring sjukvård i hemmet som bl.a. resulterade i en avhandling 2011. Styrelsen i SMT har därefter, och med hänsyn tagen till stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation kopplad till Chalmers och Sahlgrenska. Som ett led i detta beslutades att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

HW bild.png

Priset

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers skall årligen dela ut ett

innovationspris i Henry Wallmans anda avsett att belöna företrädesvis

yngre forskare, forskarstuderande eller forskargrupper, som i nära

samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård

framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård.

En sådan innovation kan utgöras av en ny eller kraftigt förbättrad produkt,

metod eller process, och kan ha utvecklats i samverkan med ett nytt eller

existerande företag, eller på annat sätt nyttiggjorts sjukvården.

Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt skall

bygga på verksamhet förankrad i Västsverige och då företrädesvis

Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Priset utgörs av diplom samt ett årligen fastställt stipendium.

 

Styrelsen för Stiftelsen Medicin och Teknik på Chalmers utser pristagare med stöd av en nomineringsprocess, samt eventuellt externa sakkunniga. Se vidare nedan.

HW-priset ny layout förslag ext.jpg

Kuriosa

Enligt historiebeskrivningen lär en "skoterolycka" år 1953, där professor Henry Wallman drabbades av en fraktur, varit startskottet till intresset för medicinteknik. Television var ett område av stort intresse och olyckan blev starten till ett pionjärarbete inom röntgentelevision där en prototyp, eventuellt världens första, demonstrerades på Chalmers år 1955. Därför finns en skoter avbildad på prisets diplom.

Tidigare pristagare:

2018 Sabine Reinfeldt

– implanterbar hörapparat baserad på benledning
2019 Rickard Brånemark, Kerstin Hagberg and Max J. Ortiz Catalán

– viljestyrd benförankrad armprotes
2020 Emma Aneheim

– astatinerade antikroppar för målriktad strålterapi vid cancerbehandling

2021 Andreas Fhager

– mikrovågsbaserad teknik som metod inom medicinsk diagnostik

2022 Ingen utdelning 

2023 Stefan Candefjord

– prehospital Digital Hälsa

Sabine.JPG
Max.JPG
Emma.JPG
Andreas F.JPG

Pristagare 2023

Henry Wallman priset 2023 tilldelades docent Stefan Candefjord i forskar-

gruppen Care@Distance vid institutionen för Elektroteknik på Chalmers.

 

Med Digital Hälsa som verktyg arbetar Stefan långsiktigt med att utveckla

och förbättra den prehospitala sjukvården - från detektion av incident till

och med fullföljt prehospitalt uppdrag. Särskilt fokus är mot trafikinciden-

ter, traumasjukvård och detektion av förarstatus, samt att långsiktigt nå

fram till praktiskt nyttiggörande av arbetet. Utifrån dessa inriktningar och

ambitioner drivs arbetet i nära samarbete med multidisciplinär akademisk

forskning, näringsliv, sjukvård och larmorganisationer.

 

Genom företaget Detecht AB har delar av forskningen nått kommersialisering via en app för automatisk olycksdetektion för MC-förare. Denna app har idag laddats ner flera hundratusen gånger av användare runt om i världen, och i Sverige erbjuds även automatisk uppkoppling mot SOS vid olycka (länk).

 

Bland samarbetspartners i projekten finns bl.a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademien (trauma, neurologi och ambulans), Sjukvårdens Larmcentral/VGR, Prehospen vid Högskolan i Borås, Göteborgs stad, Försvarsmedicinskt centrum (FömedC), SAFER (centrum för trafiksäkerhet), PICTA/Lindholmen Science Park, Høgskolen i Østfold, Autoliv, Volvo Cars, Consat, InterSystems, Dedalus, MedITeQ, Camanio, Aweria, ImagineCare, Nuance och VTI.

26541_Testambulans_190523_red_1 (2).jpg

Att nominera

Styrelsen för Stiftelsen Medicin och Teknik utser pristagare med stöd av en nomineringsprocess, samt eventuellt externa sakkunniga.

Information om aktuella nomineringstillfällen och tidpunkter meddelas via denna hemsida samt via andra samarbetskanaler inom bl.a. Chalmers.

bottom of page