top of page

Henry Wallmans pris

Pristagare 2023

Henry Wallman priset 2023 tilldelas docent Stefan Candefjord i forskargruppen Care@Distance vid institutionen för Elektroteknik på Chalmers.

Med Digital Hälsa som verktyg arbetar Stefan långsiktigt med att utveckla

och förbättra den prehospitala sjukvården - från detektion av incident till

och med fullföljt prehospitalt uppdrag. Särskilt fokus är mot trafikinciden-

ter, traumasjukvård och detektion av förarstatus, samt att långsiktigt nå

fram till praktiskt nyttiggörande av arbetet.

Utifrån dessa inriktningar och ambitioner drivs arbetet i nära samarbete

med multidisciplinär akademisk forskning, näringsliv, sjukvård och larm-

organisationer. Genom företaget Detecht AB har delar av forskningen

nått kommersialisering via en app för automatisk olycksdetektion för MC-

förare. Denna app har idag laddats ner flera hundratusen gånger av användare runt om i världen, och i Sverige erbjuds även automatisk uppkoppling mot SOS vid olycka.

Bland samarbetspartners i projekten finns bl.a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademien (trauma, neurologi och ambulans), Sjukvårdens Larmcentral/VGR, Prehospen vid Högskolan i Borås, Göteborgs stad, Försvarsmedicinskt centrum (FömedC), SAFER (centrum för trafiksäkerhet), PICTA/Lindholmen Science Park, Høgskolen i Østfold, Autoliv, Volvo Cars, Consat, InterSystems, Dedalus, MedITeQ, Camanio, Aweria, ImagineCare, Nuance och VTI.

Prisutdelning 2023

Priset delades ut i samband med Vitalis, Nordens ledande konferens och utställning inom eHälsa,

23 maj 2023. Prisutdelningen skedde i den s.k. Open Seminar Arena dit alla besökare har tillträde. Bland åhörarna fanns bl.a. Steven Wallman, son till Henry Wallman. 

I samband med prisutdelning presenterades historiken bakom priset, Stiftelsen Medicin & Teknik samt Henry Wallmans roll inom den medicintekniska forskningen och utvecklingen. Vidare redogjorde pristagaren för sin verksamhet och hur delar av denna nyttiggjorts genom företaget Detecht. Alla presentationer finns sammanställda här (länk).

26541_Testambulans_190523_red_1 (2).jpg

Bakgrund

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och

utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers

och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i

Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan

mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete.

Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som

direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor

Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson

och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

 

Stiftelsen Medicin och Teknik (SMT) bildades på initiativ av Torsten Olsson

1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur

samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för

SMT kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse - Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

 

Under 2000-talet medverkade SMT initialt i bildandet av samverkansplattformen Medtech West, vilken kom att överta flera av de ursprungliga rollerna. Styrelsen i SMT har därför, och med hänsyn tagen till stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation. Som ett led i detta beslutades att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

HW bild.png

Priset

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers skall årligen dela ut ett

innovationspris i Henry Wallmans anda avsett att belöna företrädesvis

yngre forskare, forskarstuderande eller forskargrupper, som i nära

samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård

framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård.

En sådan innovation kan utgöras av en ny eller kraftigt förbättrad produkt,

metod eller process, och kan ha utvecklats i samverkan med ett nytt eller

existerande företag, eller på annat sätt nyttiggjorts sjukvården.

Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt skall

bygga på verksamhet förankrad i Västsverige och då företrädesvis

Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Priset utgörs av diplom samt ett årligen fastställt stipendium.

 

Styrelsen för Stiftelsen Medicin och Teknik på Chalmers utser pristagare med stöd av en nomineringsprocess, samt eventuellt externa sakkunniga. Se vidare nedan.

HW-priset ny layout förslag ext.jpg

Kuriosa

Enligt historiebeskrivningen lär en "skoterolycka" i första hälften av 1950-talet, där professor Henry Wallman drabbades av en fraktur, varit startskottet till intresset för medicinteknik. Television var ett område av stort intresse och olyckan blev starten till ett pionjärarbete inom röntgentelevision. Därför finns en skoter avbildad på prisets diplom.

Tidigare pristagare:

2018 Sabine Reinfeldt

– implanterbar hörapparat baserad på benledning
2019 Rickard Brånemark, Kerstin Hagberg and Max J. Ortiz Catalán

– viljestyrd benförankrad armprotes
2020 Emma Aneheim

– astatinerade antikroppar för målriktad strålterapi vid cancerbehandling

2021 Andreas Fhager

– mikrovågsbaserad teknik som metod inom medicinsk diagnostik

2022 Ingen utdelning 

Sabine.JPG
Max.JPG
Emma.JPG
Andreas F.JPG

Att nominera

Styrelsen för Stiftelsen Medicin och Teknik utser pristagare med stöd av en nomineringsprocess, samt eventuellt externa sakkunniga.

Information om aktuella nomineringstillfällen och tidpunkter meddelas via denna hemsida samt via andra samarbetskanaler inom bl.a. Chalmers.

Nästa utlysning

Nomineringar till 2024 års pris öppnar i slutet av 2023.

Förslag på pristagare skickas då via email till Stiftelsen Medicin och Teknik; medicinochteknik(at)gmail.com.
Utöver namn ska förslaget innehålla kort CV samt motivering, maximalt två A4-sidor tillsammans.

bottom of page