top of page

Henry Wallmans pris

Bakgrund

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och

utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers

och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i

Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan

mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete.

Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som

direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor

Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson

och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

 

Stiftelsen Medicin och Teknik (SMT) bildades på initiativ av Torsten Olsson

1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur

samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för

SMT kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse - Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. SMT har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

 

Under 2000-talet medverkade SMT initialt i bildandet av samverkansplattformen Medtech West, vilken kom att överta flera av de ursprungliga rollerna. Styrelsen i SMT har därför, och med hänsyn tagen till stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation. Som ett led i detta beslutades att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

HW bild.png
bottom of page